Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr XI/104/2015
Rady Gminy
z dnia 1 grudnia 2015


w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1515), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 849; z 2015 r. Poz. 528, Poz. 699, Poz. 774, Poz. 1045, Poz. 1283, Poz. 1777), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 613; Poz. 699, Poz. 978, Poz. 1197, Poz. 1269, Poz. 1649) zarządza się co następuje:


§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Osielsko:
1)     wprowadza opłatę targową;
2)     określa wysokość stawek opłaty targowej;
3)     określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4)     zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta oraz termin płatności dla inkasenta.
§ 2. Na terenie Gminy Osielsko wprowadza się opłatę targową.
§ 3.1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Osielsko w wysokości:
1)     20 zł za zajęcie powierzchni do 11 m2;
2)     40 zł za zajęcie powierzchni powyżej 11 m2 do 22 m2;
3)     za każdy następny 1 m2 zajętej powierzchni powyżej 22 m2 stawka wynosi 2 zł;
2. Zajęcie powierzchni mniejszej niż 1 m2  jest traktowane jako zajęcie 1 m2.
 
§ 4. Dzienna stawka opłaty targowej od jednej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, obliczona zgodnie z § 3 nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej, określanej przez właściwego Ministra, realizującego dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, z zastrzeżeniem § 6.
 
§ 6.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
      2. Na inkasenta wyznacza się Urząd Gminy Osielsko.
 
§ 7.1. Pobraną opłatę targową inkasent zobowiązany jest wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy, najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia dokonania poboru opłaty.
      2. Wpłaty opłaty targowej można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osielsko.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 8. Traci moc Uchwała Nr VI/68/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej.
 
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
Uzasadnienie
Art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Poz. 849 ze zm.) stanowi, że górne granice stawek kwotowych określone w ustawie corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes GUS w dniu 15 lipca 2015 r. ogłosił, że wskaźnik ten w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. wyniósł 98,8, czyli nastąpił spadek cen o 1,2% (M. P. Poz. 640).
Art. 20  ust. 2 ww. ustawy stanowi, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. (M. P. Poz. 735) górna granica stawki opłaty targowej wynosi 758,47 zł dziennie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2015 r. Poz. 1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat (w tym opłaty targowej), określonych w ustawie, z tym że stawki nie mogą przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.
            Proponowana w niniejszej uchwale dzienna stawka opłaty targowej na rok 2016 wynosi 20 zł za zajęcie powierzchni na stanowisku do 11 m2 oraz 40 zł za zajęcie powierzchni na stanowisku powyżej 11 m2 do 22 m2. Stawka za każdy kolejny 1 m2 powierzchni ponad 22 m2 wynosi 2 zł, przy czym naliczona w ten sposób opłata targowa nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej, określanej przez Ministra Finansów tj. w roku 2016 kwoty 758,47 zł dziennie.

Wynik głosowania imiennego (440kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2015. Poz. 4236 z dnia 2015-12-08

Opublikował: Klimek Wiesława (7 grudnia 2015, 10:55:47)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (17 grudnia 2015, 13:39:04)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 436

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij