Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr VIII/80/2015
Rady Gminy
z dnia 29 września 2015


w sprawie przyjęcia i realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014-2020”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje :


§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na           lata 2014-2020”, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   

UZASADNIENIE
 
            Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1977 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) do zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy podejmowanie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.
            Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który skupia się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej są:            
- redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu  z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji,          
- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20% w ogólnym zużyciu energii,         
- redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok czyli podniesienie efektywności energetycznej.           
Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94 z 2011 r., poz. 551 ze zm.).
            Zgodnie z art. 48 ust 1 i 2  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Pan Romuald Meyer z firmy Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - pełnomocnik Wójta Gminy Osielsko – pismem z dnia 28 lipca 2015 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pt. ,, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014-2020”. Pismem z dnia 7 sierpnia 2015 r. znak: WOO.410.325.2015.MD1  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pt. ,, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014-2020”. Pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r. znak: NNZ.9022.3.411.2015  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy również uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pt. ,, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014-2020”.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
 

Wynik głosowania imiennego (434kB) pdf

Opublikował: Klimek Wiesława (7 października 2015, 09:11:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1175

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij