Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr V/45/2015
Rady Gminy
z dnia 16 czerwca 2015


o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, Dz. U. z 2015 r. poz.87, poz. 122, poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


 § 1. W uchwale Nr VII/88/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2013 r., poz. 98 z dnia 7.01.2013 r.) zmienionej uchwałą Nr XI/102/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2013 r., poz. 4247 z dnia 31.12.2013 r.) oraz uchwałą Nr V/36/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2014 r., poz. 1566 z dnia 13.05. 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1)      § 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, Gmina Osielsko świadczyć będzie następujące usługi:
1)    odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych  nie zbieranych selektywnie;
2)   odbierania z nieruchomości odpadów papieru, metali, szkła, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych umieszczonych w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, w ilości o której mowa w pkt 3 i 4, przy czym właściciel nieruchomości może udostępniać do jednorazowego odbioru dowolne ilości worków w ramach ilości przekazanych okresowo do wyposażenia danej nieruchomości;
3)      wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej (wyłącznie w przypadku nie ustawienia pojemników, o których mowa w pkt 4, za wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i opakowań wielomateriałowych) w przezroczyste worki z nadrukiem umożliwiającym zaznaczenie przez właściciela nieruchomości właściwej frakcji selektywnie zebranych odpadów:
a)      papieru, metali, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych,
b)      szkła,
c)  odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych
- w ilości ogółem 15 worków o pojemności 0,12 m3 (120 l)/mieszkańca/ 6 miesięcy;
4)   wyposażenia nieruchomości w zabudowie wielolokalowej w pojemniki typu „dzwon” do selektywnej zbiórki odpadów papieru, metali, szkła i tworzyw sztucznych w niezbędnej ilości;
5)  odbierania z nieruchomości jeden raz na pół roku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
6) odbierania odpadów komunalnych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej „PSZOK”:

 

Rodzaj odpadu

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielolokalowa
papier, metale,
tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
odpady zielone, szkło
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe

w każdej ilości

w każdej ilości

zużyte opony pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

5 szt./nieruchomość/rok

5 szt./lokal/rok

odpady budowlane
i rozbiórkowe

0,5 tony/nieruchomość/rok

0,5 tony/lokal/rok2. Wyposażenie nieruchomości w worki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 będzie następowało z częstotliwością jeden raz na pół roku w pakiecie w ilości 15 worków na jednego mieszkańca.
 
3. W przypadku zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości:
1) w przypadku zwiększenia się liczby mieszkańców - nieruchomość zostanie wyposażona w dodatkowe worki w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) w przypadku zmniejszenia się liczby mieszkańców - nieruchomość zostanie wyposażona w odpowiednio mniejszą ilość worków w kolejnym okresie.”
 
2)   § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:


Rodzaj odpadu

Częstotliwość odbierania odpadów


odpady komunalne nie zbierane selektywnie


1 raz na 2 tygodnie

papier, metale,
tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
odpady zielone,

w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na 2 tygodnie
w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu

szkło

1 raz w miesiącu

meble i inne odpady
wielkogabarytowe

1 raz na pół roku”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
 
      UZASADNIENIE
        Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. ) rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6r ust. 3a ustawy w powyższej uchwale dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.           Na podstawie art. 6r ust. 3c projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.                                                                                                                       
  W wyniku nowelizacji art. 6r ust. 3 ww. ustawy, która weszła w życie 1 lutego 2015r.  wprowadzono zmianę w § 2 ust. 1 pkt 1,  polegającą na zlikwidowaniu ograniczeń w ilości odpadów nie zbieranych selektywnie.                                                                                 

         W związku z wnioskiem zgłoszonym na posiedzeniu Komisji ds. rozwoju gospodarczego Rady Gminy Osielsko w dniu 19 maja 2015 r. wprowadzono zmiany w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Osielsko. W § 2 ust. 1 pkt 3 zmieniono, zapis „właściwej jednej frakcji selektywnie zebranych odpadów” poprzez usunięcie słowa „jednej” ze względu na zmianę sposobu selektywnego zbierania odpadów i ilości worków do tego służących, czego następstwem jest zmiana częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie.
        Komisja Rady Gminy zawnioskowała o zmniejszenie ilości worków na odpady na jednego mieszkańca na miesiąc. Wyposażenie nieruchomości w worki jeden raz na pół roku na jednego mieszkańca będzie zatem obejmować pakiet 15 worków, a nie jak było do tej pory pakiet 18 worków.
        W związku w powyższymi wnioskami  wprowadzono zmiany w § 3 ust.1 odnośnie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, polegające na tym, że papier i metale, które dotychczas odbierane były od właścicieli nieruchomości 1 raz w miesiącu będą odbierane w okresie od 1 kwietnia do 31 października 1 raz na 2 tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu. Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, które dotychczas były odbierane od 1 maja do 31 października 1 raz na 2 tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia 1 raz w miesiącu po zmianie będą odbierane w okresie od 1 kwietnia do 31 października 1 raz na 2 tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca 1 raz w miesiącu.
        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15.06.2015 r. znak: NHK.074.23.2015 zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy Osielsko o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.            


Wynik głosowania imiennego (608kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015. Poz. 1957 z dnia 2015-06-26

Opublikował: Klimek Wiesława (25 czerwca 2015, 12:44:00)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (2 lipca 2015, 09:45:31)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 759

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij