Strona główna  >  Uchwały  >  2014

Uchwała nr I/6/2014
Rady Gminy
z dnia 27 stycznia 2014


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 594, Poz. 645 i Poz. 1318) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2013 r. Poz. 182 i Poz. 509) w powiązaniu z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz.1024) Rada Gminy w Osielsku uchwala co następuje:§  1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 do zadań własnych gminy należy: podejmowanie innych zadań z pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.  W gminie realizowany jest wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 poz. 1024), który nakłada obowiązek podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Warunkiem udzielenia dziecku bądź uczniowi zamieszkałym na terenie gminy bezpłatnego posiłku bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i bez wydania decyzji administracyjnej jest uprzednie podjęcie niniejszej uchwały Rady Gminy.
W związku powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
 
  
  

                                                                                                               Załącznik
                                                                                                        do uchwały Nr I/6/2014
                                                                                                         Rady Gminy Osielsko
                                                                                                        z dnia 27 stycznia 2014 r.
 
Program osłonowy  „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
1. Podstawa prawna programu: art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 oraz ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. Poz. 182 i Poz. 509). Program utworzono w związku z realizacją przez gminę  wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego przez uchwałą Rady Ministrów ( M.P. z 2013 r. poz. 1024).
2. Cel programu:
Głównym celem programu jest wyeliminowanie głodu wśród dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
3. Diagnoza:
W 2013 r. z bezpłatnych obiadów w szkole korzystało łącznie 142 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy. Dotąd w gminie nie było przypadku przyznania bezpłatnego posiłku dziecku lub uczniowi na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli bez decyzji administracyjnej i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Jednakże zawsze istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia takiego przypadku. Podjęcie niniejszej uchwały pozwala na natychmiastowe objęcie dziecka lub ucznia pomocą w zakresie dożywiania w formie gorącego posiłku.
4. Podmioty realizujące program:
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku przy stałej współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi, przedszkolami, do których uczęszczają dzieci i uczniowie zamieszkali na terenie gminy Osielsko.
5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu:
W ramach programu udziela się wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole pdstawowej i uczniów  do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
Dzieciom i uczniom w uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola można przyznać bezpłatny posiłek bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej, jednakże liczba tych dzieci nie może przekroczyć 20% łącznie dożywianych nieodpłatnie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.
6. Finansowanie programu:
Program jest finansowany ze środków budżetu gminy i dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
7. Monitoring programu.
Z realizacji programu sporządza się kwartalną i roczną informację, będącą elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 poz. 1024).
 
wynik głosowania imiennego (283kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2014. Poz. 348 z dnia 2014-02-05

Opublikował: Klimek Wiesława (31 stycznia 2014, 10:14:34)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (6 lutego 2014, 09:22:22)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urz. Woj.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2308

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij