Strona główna  >  Uchwały  >  2013

Uchwała nr X/82/2013
Rady Gminy
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 594; Poz. 645), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Osielsko:
1)      od gruntów:
a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni;
b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni;
c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni;
2)      od budynków lub ich części:
a)     mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- związanych z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, dla których stawka wynosi – 4,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3)      od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zł.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Osielsko Nr VI/65/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 
 
Uzasadnienie
 
Art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) stanowi, że górne granice stawek kwotowych określone w ustawie corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes GUS w dniu 15 lipca 2013 r. ogłosił, że wzrost ten w I półroczu 2013 r. w stosunku do I półrocza 2012 r. wyniósł 0,9 % (Monitor Polski Poz. 595).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.
W proponowanych w niniejszej uchwale stawkach na rok 2014 maksymalne stawki zastosowano dla:
a)     Gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni, w roku 2013 obowiązywała stawka 4,51 zł;
b)    Budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w roku 2013 obowiązywała stawka 10,65 zł;
c)     Budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w roku 2013 obowiązywała stawka 4,63 zł;
d)    Budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł, w roku 2013 obowiązywała stawka dla pozostałych budynków 7,66 zł.
Pozostałe proponowane stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
a)     Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,80 zł, stawka maksymalna wynosi 0,89 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 0,09 zł; tj. o 10,1 %; w roku 2013 obowiązuje stawka 0,79 zł, wzrost o 1,2 %;
b)    Grunty pozostałe – 0,39 zł,  stawka maksymalna 0,46 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 0,07 zł;  tj. o 15,2 %; w roku 2013 obowiązuje stawka 0,38 zł; wzrost o 2,6 %;
c)     Budynki mieszkalne – 0,58 zł, stawka maksymalna 0,74 zł,  obniżenie maksymalnej stawki o 0,16 zł; tj. o 21,6 %; w roku 2013 obowiązuje stawka 0,57 zł, wzrost o 1,7 %;
d)    Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,98 zł, stawka maksymalna 23,03 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 3,05 zł; tj. o 13,2 %; w roku 2013 obowiązuje stawka 19,97 zł; wzrost o 0,05%;
e)     Budynki związane z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym – 4,47 zł, stawka maksymalna 7,73 zł, obniżenie maksymalnej stawki o 3,26 zł; tj. o 42,1 %; w roku 2013 obowiązuje stawka 4,46 zł; wzrost o 0,2%.
Przy określaniu w/wym. stawek podatkowych zastosowano obniżenie stawek maksymalnych od 10,1 % do 42,1 %. Szacuje się, że w wyniku zastosowania proponowanych stawek do obliczania podatku w roku 2014 dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości  będą niższe od dochodów jakie można by uzyskać przy zachowaniu obowiązujących zwolnień i stawek maksymalnych o około 1 028 tys. zł.

Wynik głosowania imiennego (277kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2013 Poz. 3919 z dnia 2013-12-04

Opublikował: Klimek Wiesława (5 grudnia 2013, 11:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3493

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij