Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr III/43/2012
Rady Gminy
z dnia 30 sierpnia 2012


w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 , Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Dz. U. z 2010 r Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2010 r. nr 106, poz. 975, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 2011 r. Nr. 117, poz. 679, Dz. U z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2011, Nr 217, poz. 1281 ) art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami: Dz.U. z 2009 r., Nr 65, poz. 554; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 202, poz. 1551; Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2009 r., Nr 221, poz. 1738; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 229; Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 527; Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842; Dz.U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440; Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887) oraz na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”(Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zmianą Dz. U. z 2008 r. Nr 225, poz. 1487 ) Gminy Osielsko uchwala, co następuje:


§ 1. Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku przysługuje:
1) dzieciom do 7 roku życia,
2)  uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.
 
§ 2. Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku  przyznaje się nieodpłatnie dzieciom do  7 roku życia, uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom, o których mowa w § 1 uchwały, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej  lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
 
§ 3. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie dziecka do 7 roku życia lub ucznia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej   wynosi od 151%  do 200%  kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1  pkt 2 ustawy o pomocy społecznej , rodzina jest zobowiązana do zwrotu  50% kosztów dożywiania dzieci, uczniów.
 
§ 4.  Termin i kwotę zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłków określa kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia.
 
§ 5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub w części stanowiłoby dla rodziców, opiekunów dziecka do  7 roku życia lub ucznia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej nadmierne obciążenie  lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy , kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej  może odstąpić od żądania zwrotu lub pomniejszyć jego część.
 
§ 6. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie dziecka do  7 roku życia lub  ucznia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej  przekracza 200% ustawowego kryterium dochodowego , korzystanie z posiłków odbywa się na zasadzie pełnej odpłatności w poszczególnych szkołach, przedszkolach.
 
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Osielsku.
 
§ 8. Traci moc Uchwała Nr VI/45/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2004 r. w sprawie dożywiania dzieci w szkołach.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
Uzasadnienie:
 
 Uchwała została przygotowana w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu  programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 ze zmianami).  Podjęcie uchwały wynika z obowiązku opracowania warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznanego osobom  wymienionym w art. 3 pkt 1  przywołanej wyżej ustawy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie  przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
W trakcie realizacji tego zadania  zdarzają się przypadki, że rodziny, których dochód na osobę w rodzinie jest nieznacznie przekroczony, lecz ich trudna sytuacja uzasadnia udzielenie pomocy w formie posiłku. Środki na realizację tego zadania  pochodzą częściowo z budżetu gminy Osielsko dlatego podjęcie takiej uchwały należy uznać za zasadne.
 
  Wynik głosowania imiennego (280kB) pdf
 
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
R. 2012. Poz. 1839 z dnia 2012-09-13

Opublikował: Klimek Wiesława (6 września 2012, 12:34:44)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (20 września 2012, 13:34:53)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3387

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij