Strona główna  >  Uchwały  >  2010

Uchwała nr V/60/10
Rady Gminy
z dnia 30 lipca 2010


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organ lub osobę uprawnioną do udzielania tych ulg.
 
§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom  podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, należności pieniężne z ust. 1 mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty tylko wtedy, gdy warunki umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ  lub osobę uprawnioną do udzielania ulg zwaną dalej „organem uprawnionym”.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci odroczonej należności  w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ uprawniony, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od  dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty spłaty należności.
 
§ 3.1. Wniosek o którym mowa w § 2 ust. 1 powinien zawierać w szczególności:
1)      wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedzibę), numer identyfikacji podatkowej (NIP) i PESEL
2)      treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania ulgi,
3)      dowody uzasadniające to żądanie.
2. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, w szczególności w zakresie nieudokumentowania wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że niewypełnianie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3. Organ uprawniony zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.
 
§ 4.1. Organ uprawniony na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym, o których mowa w  § 2 ust. 1 i art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146) stanowiące pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.).
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest  do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1)      wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym  ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia  o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)      informacji określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311);
3)      numer w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON).
 
§ 5.1. Przepisy §2 i §4 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.
 
§ 6. Przepisów §2 i §4 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
§  7.1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym mogą być umarzane z urzędu w całości, jeżeli:
1)      osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6. 000,00 zł;
2)      osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3)      zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4)      jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione  wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Przepis ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.
 
§ 8.1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest Wójt Gminy Osielsko – w odniesieniu do należności przypadających Gminie Osielsko. Należność główna umorzenia przekraczająca równowartość 15.000,00 zł wymaga pozytywnej opinii komisji ds. rozwoju gospodarczego.
2. W odniesieniu do należności przypadających zakładowi budżetowemu - Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 200 zł, do  umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest Kierownik zakładu.
3. Zobowiązuje się Kierownika zakładu budżetowego do składania Wójtowi Gminy Osielsko sprawozdań o udzielonych ulgach w terminie:
1) do dnia 31 lipca za okres od miesiąca stycznia do czerwca każdego roku;
2) do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym za rok poprzedni.
4. Wójt Gminy informuje Radę Gminy o wysokości zastosowanych ulg na mocy niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
 
§ 9. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części na raty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony.
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 11. Traci moc uchwała Nr V/48/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Osielsko lub jej jednostkom organizacyjnym.
 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
  UZASADNIENIE
            Zgodnie z art. 59 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić szczegółowe zasady umarzania, odraczania spłat i rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające tej jednostce, sposób i tryb udzielania tych ulg, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadku, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskaże organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg. Ponadto Rada może w drodze uchwały postanowić o stosowaniu ulg z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 56 ust. 1 w/w ustawy co niniejszym czyni. Projekt uchwały w trybie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczącej pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) był przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. W związku ze zmianą podstawy prawnej dotychczasowa uchwała Rady Gminy Osielsko regulująca zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych zostanie zastąpiona niniejszą uchwałą.
                                                          
Wynik głosowania imiennego (254kB) pdf                      
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr Nr 137, poz. 1732 z dnia 2010-08-26

Opublikował: Klimek Wiesława (13 sierpnia 2010, 09:28:54)

Ostatnia zmiana: Klimek Wiesława (10 września 2010, 10:44:05)
Zmieniono: dodanie publikacji w Dz. Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3972

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij