Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017

zamówienie na:

Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych

zamawiający: Gminny Zakład Komunalny
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZK.23.2017
wartość: poniżej progów z art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 listopada 2017  09:15
wynik postępowania: w treści ogłoszenia Ogłoszenie nr 614020-N-2017 z dnia 2017-11-09 r.

Gminny Zakład Komunalny: Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny, krajowy numer identyfikacyjny 9003390800000, ul. Żołędowo, ul. Jastrzębia  62 , 86031   Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 328 26 00, e-mail zp@gzk-zoledowo.pl, faks 52 328 26 01.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.osielsko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.osielsko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.osielsko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma papierowa
Adres:
ul.Jastrzębia 62, 86-031 Żołędowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są na załączniku nr 6 do SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 44160000-9

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej www.bip.osielsko.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do nieniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 2 do SIWZ)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas realizacji reklamacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-20, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Do oferty należy dołączyć wypełniony szczegółowy formularz ofertowy stanowiący załączniku nr 6. Do każdego produktu należy dołączyć kartę katalogową oraz atest higieniczny. Karty i atesty ułożyć i ponumerować zgodnie z formularzem ofertowym. W przypadku atestu na większą ilość asortymentu zaznaczyć jakich pozycji dotyczy (na odwrocie atestu). Atesty ważne muszą być do końca terminu związania ofertą. Jeżeli termin ważności atestu upłynie w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć nowy atest. UWAGA: Nie dopuszczas się pozostawiania pozycji niewypełnionych. Brak jakiejkolwiek pozycji będzie skutkowac odrzuceniem oferty. Szczegółowy formularz ofertowy należy również złożyć w formie elektronicznej tj. na płycie CD, DVD lub pamięci USB

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1Nazwa: Część A:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Materiały do budowy sieci i przyłączy wodociągowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44160000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
czas realizacji reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Do oferty należy dołączyć wypełniony szczegółowy formularz ofertowy stanowiący załączniku nr 6. Do każdego produktu należy dołączyć kartę katalogową oraz atest higieniczny. Karty i atesty ułożyć i ponumerować zgodnie z formularzem ofertowym. W przypadku atestu na większą ilość asortymentu zaznaczyć jakich pozycji dotyczy (na odwrocie atestu). Atesty ważne muszą być do końca terminu związania ofertą. Jeżeli termin ważności atestu upłynie w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć nowy atest. UWAGA: Nie dopuszczas się pozostawiania pozycji niewypełnionych. Brak jakiejkolwiek pozycji będzie skutkowac odrzuceniem oferty. Szczegółowy formularz ofertowy należy również złożyć w formie elektronicznej tj. na płycie CD, DVD lub pamięci USB


Część nr: 2Nazwa: Część B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Materiały do budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44160000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
czas realizacji reklamacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Do oferty należy dołączyć wypełniony szczegółowy formularz ofertowy stanowiący załączniku nr 6. Do każdego produktu należy dołączyć kartę katalogową oraz atest higieniczny. Karty i atesty ułożyć i ponumerować zgodnie z formularzem ofertowym. W przypadku atestu na większą ilość asortymentu zaznaczyć jakich pozycji dotyczy (na odwrocie atestu). Atesty ważne muszą być do końca terminu związania ofertą. Jeżeli termin ważności atestu upłynie w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć nowy atest. UWAGA: Nie dopuszczas się pozostawiania pozycji niewypełnionych. Brak jakiejkolwiek pozycji będzie skutkowac odrzuceniem oferty. Szczegółowy formularz ofertowy należy również złożyć w formie elektronicznej tj. na płycie CD, DVD lub pamięci USB

ZAŁĄCZNIKI

SIWZ wraz z załącznikami (141kB) rar
MATERIAŁY (39kB) excel


Zestawienie ofert

W dniu 20.11.2017r.  godz.9:30 przystąpiono do otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.  Została złożona  jedna oferta przez firmę Rurex Wavin Oddział Bydgoszcz ul.Rozłogi 22 Bydgoszcz

Zaoferowana kwota wykonanie zadania:
Część A: 276.387,56 zł netto
zadeklarowano czas realizacji reklamacji: 1 dzień
Część B: 45.083,55 zł netto
zadeklarowano czas realizacji reklamacji: 1 dzień
 
Zamawiających na powyższe zadanie dysponuje kwotą:
Część A:  350.000,00 zł brutto
Część B; 60.000,00 zł brutto


ROZSTRZYGNIĘCIE
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU (440kB) pdf

Odpowiada za treść: Lucyna Korytowska
Opublikował: Dziamski Leszek (9 listopada 2017, 14:11:03)

Ostatnia zmiana: Dziamski Leszek (23 lutego 2018, 10:00:35)
Zmieniono: Korekta słowa brutto - netto

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij