Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 NASZA GMINA OSIELSKO
  · Status i symbole
  · · Symbole (herb i flaga)
  · · Logo Gminy
  · Lokalizacja i charakterystyka
  · · Dane statystyczne
  · Strategie, plany, zadania publiczne
  · · Monitoring Strategii
  · · Strategie, plany
  · · Zadania publiczne
  · · Profilaktyka i Przeciwdziałanie Patologiom
  · · · Rodzinny Punkt Konsultacyjny
  · · · · dsffsd
  · · Programy
  · Raport o stanie gminy Osielsko
  · Związki i porozumienia komunalne
  · · Związki
  · · Porozumienia komunalne
  · · Stowarzyszenia JST
  · Honorowi Obywatele Gminy
  · Organizacje pozarządowe
  · · Projekty uchwał dot. NGO
  · · Roczny program współpracy
  · · Konkursy
  · · Konsultacje
  · · Postępowanie bezkonkursowe
 Praca
  · Praca w samorządzie- Nabór-Wyniki
  · Formularze i druki i dla kandydatów
  · Umowy cywilno-prawne
 AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIA
  · Specustawa mieszkaniowa
  · Konsultacje ( Strategia Rozwoju Gminy)
  · Obwieszczenia Starosty/Wojewody/Marszałka Województwa/ Dyrekcji Ochrony Środowiska/Wód Polskich
  · · Obwieszczenia Wójta Gminy
  · Informacje o inwestycjach drogowych (kanały technologiczne)
  · · Kanały technologiczne
  · Zgromadzenia publiczne
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Gminy Osielsko
  · · Przewodniczący Rady Gminy
  · · Skład Rady
  · · Zadania i uprawnienia Rady Gminy
  · · Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  · · Komisje Rady
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · 2010-2014
  · · · 2014-2018
  · · Ogłoszenia o posiedzeniach
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · W 2010 roku
  · · Protokoły z posiedzeń komisji
  · · Harmonogram pracy Rady
  · · Interpelacje i zapytania Radnych
  · · · Zapytania radnych
  · · Kluby Radnych
  · · Wnioski Radnych
  · · Transmisje on-line oraz nagrania z obrad sesji
  · Wójt Gminy Osielsko
  · · Zadania i kompetencje
  · · Oświadczenia majątkowe Wójta
  · · Sprawozdania i informacje Wójta
  · · · 2019
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta
  · Urząd Gminy Osielsko
  · · Dane teleadresowe
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Skarbnik
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · Sekretarz
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · Jakość pracy
  · Jednostki organizacyjne
  · · Gminny OŚrodek Kultury
  · · · Majatek i budżet
  · · · · 2019
  · · · · 2018
  · · · · 2017
  · · · · 2016
  · · · · 2015
  · · · · 2014
  · · · · 2013
  · · · · 2012
  · · · · 2011
  · · · Rejestr instytucji kultury
  · · · Kontrole
  · · · Sprawy bieżące i informacje
  · · Gminny ZakŁad Komunalny
  · · · Kontrole
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · 2018
  · · · Organizacja
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · Sprzedaż mienia ruchomego
  · · Gminny OŚrodek Pomocy SpoŁecznej
  · · · Plany finansowe
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · 2018
  · · · Sprawozdania z realizacji zadań
  · · · Pracownicy
  · · · Ocena zasobów pomocy społecznej
  · · · Kontrole
  · · · Strategie pomocy społecznej, plany programy
  · · · Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  · · · Zespół Interdyscyplinarny
  · · · Rozeznanie cenowe
  · · Gminna Biblioteka Publiczna
  · · · Majątek i budżet
  · · · · 2019
  · · · · 2018
  · · · · 2017
  · · · · 2016
  · · · · 2015
  · · · · 2014
  · · · · 2013
  · · · · 2012
  · · · · 2011
  · · · · 2010
  · · · Rejestr instytucji kultury
  · · · Kontrole
  · · Gminna Przychodnia
  · · · Majatek i budżet
  · · · · 2019
  · · · · 2018
  · · · · 2017
  · · · · 2016
  · · · · 2015
  · · · · 2014
  · · · · 2013
  · · · · 2012
  · · · · 2011
  · · · Kontrole
  · · Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
  · · · Kontrole
  · · · Majątek i budżet
  · · · · 2019
  · · · · 2018
  · · · · 2017
  · · · · 2016
  · · · · 2015
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · 2018
  · · · Ceny i opłaty
  · · · Regulaminy GOSiR
  · · · Zapytanie o cenę
  · · · Nabór na stanowiska
  · · Szkoły w Gminie
  · · · Szkoła Podstawowa w Osielsku
  · · · · Status prawny i organizacja
  · · · · Finanse jednostki
  · · · · Kontrole jednostki
  · · · · Sprawy bieżące, informacje, ogłoszenia
  · · · · Zarządzenia Dyrektora
  · · · · Uchwały Rady Pedagogicznej
  · · · · Rozeznanie cenowe
  · · · Szkoła Podstawowa w Żołędowie
  · · · · Status prawny i organizacja
  · · · · Finanse jednostki
  · · · · Kontrole jednostki
  · · · · Sprawy bieżące, informacje, ogłoszenia
  · · · · Zarządzenia Dyrektora
  · · · · · 2019
  · · · · · 2018
  · · · · · 2017
  · · · · Uchwały Rady Pedagogicznej
  · · · · · 2018
  · · · · · 2019
  · · · · Rozeznanie cenowe
  · · · Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie
  · · · · Status prawny i organizacja
  · · · · Finanse jednostki
  · · · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · Kontrole jednostki
  · · · · Sprawy bieżące, informacje, ogłoszenia
  · · · · Zarzadzenia Dyrektora Szkoły
  · · · · Uchwały Rady Pedagogicznej
  · · · · Rozeznanie cenowe
  · · · Szkoła Podstawowa w Niemczu
  · · · · Status prawny i organizacja
  · · · · Finanse jednostki
  · · · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · Kontrole jednostki
  · · · · Sprawy bieżące, informacje, ogłoszenia
  · · · · Zarządzenia Dyrektora
  · · · · Uchwały Dyrektora
  · · · · Rozeznanie cenowe
  · · · Publiczne Przedszkole nr 1
  · · · · Status prawny i organizacja
  · · · · · Status prawny i organizacja
  · · · · Finanse jednostki
  · · · · · 2019
  · · · · · 2018
  · · · · · 2017
  · · · · · 2016
  · · · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · Kontrole jednostki
  · · · · Rozeznania cenowe
  · · · · Oferty pracy
  · · · · Zarządzenia Dyrektora
  · · · · · 2018
  · · · · · 2019
  · · · · Uchwały Rady Pedagogicznej
  · · · · · 2018
  · · · · · 2019
  · · Zespół do spraw oświaty
  · · · Organizacja
  · · · Plany finansowe
  · · · · 2019
  · · · · 2018
  · · · · 2017
  · · · · 2016
  · · · · 2015
  · · · · 2014
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · 2018
  · · · Zarządzenia
  · · · · 2019
  · · · · 2018
  · · · · 2017
  · · · · 2016
  · · · · 2015
  · · · · 2014
  · · · Kontrole
  · · · · Kontrola zarządcza
  · · · · Kontrola finansowa
  · · · · Inne
  · · · Plany zamówień publicznych
  · · · · 2019
  · · · Rozeznania cenowe
  · · · Nabór na stanowiska
  · · · · 2018
  · · · · 2017
  · Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  · · Terminy zebrań
  · · Fundusz sołecki
  · · Plany odnowy sołectw
  · · Protokoły z zebrań
  · Audyt i Kontrole
  · · Kontrole zewnętrzne
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · Kontrole wewnętrzne
  · · · 2007 rok
  · · · 2008 rok
  · · · 2009 rok
  · · · 2010 r
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2016
  · · Audyt
  · · Kontrole RIO
 PRAWO LOKALNE
  · Statut Gminy
  · Uchwały Rady Gminy
  · Prawo miejscowe
  · · 2018-2023
  · · 2015-2018
  · · 2010- 2014
  · · 1999-2009
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  · · Obwieszczenia
  · · Plany zagospodarowania przestrzennego
  · · Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
  · · Projekty prognoz oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego
  · · Obwieszczenia decyzje lokalizacji inwest. celu publicznego
  · · · Obwieszczenia decyzje l.i.c.p
  · System Informacji Przestrzennej
  · Projektowanie aktów prawnych
  · · Projekt budżetu
  · Zarządzenia Wójta
  · · lata 2004-2019
  · · · 2008 r.
  · · · · 2008 Zarządzenia Kierownika Urzędu
  · · · 2007
  · · · 2006 r.
  · · · · Zarządzenia Wójta - kierownika urzędu - 2006 r.
  · · · 2005 r.
  · · · · Zarządzenia Wójta jako organu wykonawczego - 2005 r.
  · · · · Zarządzenia Wójta kierownika urzedu gminy - 2005 r.
  · · · 2004
  · Dzienniki Ustaw, Monitory, Dzienniki Urzędowe
 FINANSE I MAJĄTEK GMINY
  · Budżet Gminy Osielsko
  · · Informator budżetowy
  · · Projekt budżetu
  · · Wykonanie budżetu
  · · Opinie RIO
  · · · Opinie RIO
  · Wieloletnia Prognoza Finansowa
  · · Prognoza kwoty długu i spłat
  · · Projekt Wieloletniej Prognozy
  · Sprawozdania finansowe
  · · 2018
  · Informacje o wykonaniu budżetu, pomoc publiczna (w tym ulgi, odroczenia i inne)
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · Podatki i opłaty, wzory deklaracji (druki do pobrania)
  · · Wzory deklaracji (druki do pobrania)
  · Majątek gminy ( w tym przetargi na sprzedaż nieruchomości oraz mienia ruchowmego)
  · · Wykazy nieruchomości i przetargi
  · · Stan i wykaz mienia komunalnego
  · · Sprzedaż mienia ruchomego
 Przetargi / Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  · Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
  · · Rozeznania cenowe
  · · Konkursy
  · · Świadczenie usług komunikacji
  · Usługi społeczne
 JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ ? ( w tym karty usług i formularze)
  · Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  · Podatki
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · Ewidencja działalności gospodarczej
  · Ewidencja ludności- obowiązek meldunkowy
  · · Ewidencja ludności-obowiązek meldunkowy
  · Dowody Osobiste
  · · Komunikaty i informacje o dowodach osobistych
  · Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  · Ochrona środowiska w tym gospodarka odpadami
  · Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne
  · · Informacje o zagospodarowaniu przestrzennym
  · · Podziały nieruchomości
  · · · informacje o podziałach nieruchomości
  · Składanie wniosków,petycji, skarg
  · Dodatki mieszkaniowe
  · Zajmowanie pasa drogowego
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  · · Rejestr w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  · · Rejestr instytucji kultury
  · · Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
  · · Wykaz umów publicznych
  · · · 2019
  · · · 2016
  · · · 2018
  · · · 2015
  · · · 2017
  · · Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków
  · Szkoły i przedszkole publiczne
  · · Stypendia i zasiłki szkolne
  · · Wyprawka szkolna
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · Nagrody dla uczniów
  · · Rekrutacja do szkół i przedszkola
  · · · 2018-2019
  · · · 2017-2018
  · · · 2016-2017
  · · Zwrot kosztów przewozu ucznia
  · · Dotacje celowe
  · Przedszkola niepubliczne
  · · Dotacje dla przedszkoli niepublicznych
  · · Podstawowe kwoty dotacji dla przedszkoli
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · · 2016
  · Żłobki i kluby dziecięce
  · Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP
 Ochrona Środowiska
  · Zawiadomienia/Obwieszczenia
  · Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  · · decyzje
  · Informacje o środowisku
  · Programy, plany, regulaminy
  · · Raporty i sprawozdania
  · · Obwieszczenia Wójta
  · Gospodarka odpadami
  · · Odpady komunalne
  · · Nieczystości ciekłe
  · · Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  · · Azbest
  · Jakość wody
  · · Ocena jakości wody pitnej
  · · Ocena wody na pływalni
  · · Przydatność wody w kąpieliskach
  · Taryfy za wodę i ścieki
 Wybory/Referenda
  · Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  · · Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015 r.
  · · Prezydenckie -20.06.2010 r.
  · Samorząd terytorialny (wybory samorządowe)
  · · Wybory samorządowe 2018 (kadencja 2018-2023)
  · · Wybory samorządowe 2014 (kadencja 2014-2018)
  · · Wybory samorządowe 2010r. (kadencja 2010-2014)
  · · Wybory samorządowe 2006 r. (kadencja 2006-2010)
  · Wybory uzupełniające do rady gminy
  · Do Sejmu RP i Senatu RP
  · · Wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019
  · · 2015
  · · 2011
  · · 2007
  · · 2005
  · Do Parlamentu Europejskiego
  · · 26.05.2019 r.
  · · 25.05.2014 r.
  · · 7.06.2009
  · · 13.06.2004
  · Wybory ławników sądowych
  · · Kadencja 2020-2023
  · · Kadencja 2016-2019
  · · kadencja 2012-2015
  · · kadencja 2008-2011
  · Referendum ogólnokrajowe 2015
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Wykaz oświadczeń
  · · Pracownicy UG
  · · Kierownicy jednostek
 Archiwum
  · Archiwum(sołectwa)
  · · Bożenkowo
  · · Jarużyn
  · · Maksymilianowo
  · · Niemcz
  · · Niwy-Wilcze
  · · Osielsko
  · · Żołędowo
  · · Wybory sołtysów
  · · Lata 2006-2010/ 2011-2015
  · · · Niemcz
  · · · Maksymilianowo
  · · · Niwy-Wilcze
  · · · Osielsko
  · · · Bożenkowo
  · · · Jarużyn
  · · · Żołędowo
  · · Terminy zebrań wiejskich
  · Wzory deklaracji
  · Oświata
  · · Zespół Szkół w Osielsku
  · · Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie
  · · Niepubliczne przedszkole
  · Statut Gminy
 Informacje Administratora


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij